მთავარი / სიახლეები / სამოდელო გაკვეთილი მე-6ბ კლასში

სამოდელო გაკვეთილი მე-6ბ კლასში

2015 წლის 6 თებერვალს მე-6ბ კლასში (დამრიგებელი თამარ გაბისონია) ჩატარდა სამოდელო გაკვეთილი (მასწავლებელი ნონა ჩუბინიძე) თემაზე „სიმეტრია“. გაკვეთილი დაიწყო ათწილადების თემის გამეორებით. ბავშვებმა გაიმეორეს როგორი წილადების ჩაწერაა შესაძლებელი ათწილადის სახით, როგორ უნდა შევადაროთ ათწილადები, როგორ უნდა დავამრგვალოთ, როგორ შევკრიბოთ და გამოვაკლოთ ათწილადები, გაიმეორეს ათწილადის 10-ზე, 100-ზე 1000-ზე და ა. შ. გამრავლებისა და გაყოფის წესები, ათწილადის ათწილადზე გამრავლებისა და გაყოფის წესები და ათწილადის ნატურალურ რიცხვზე გაყოფის წესები.  ყველა შემთხვევაზე კლასმა დაფასთან გააკეთა შესაბამისი მაგალითები. სსსმ მოსწავლემ კარგად გაარჩია ერთმანეთისაგან წილადისა და ათწილადის ჩანაწერები. ამის შემდეგ გადავედით ახალი მასალის „სიმეტრიის“ ახსნაზე. თავდაპირველად კლასს ავუხსენი რა იყო სიმეტრია. როგორი ფიგურები არის სიმეტრიული ფიგურები. ახსნისას გამოვიყენე საპრეზენტაციო ფორმატ PowerPoint-ში წინასწარ მომზადებული პრეზენტაცია.

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F501C34F5281BC1A&resid=F501C34F5281BC1A%21519&app=PowerPoint

საპრეზენტაციო მასალის ჩვენებისას პარალელურად ვაჩვენებდი ყველა ფიგურას და ვიზუალურად ხელით ვკეცავდით ფიგურებს, რათა დაგვედგინა რომელი ფიგურა იყო სიმეტრიული და რომელი არა. თანვე ხაზს ვუსვამდი იმ ფაქტს, რომ გადაკეცვის ხაზები იყო სიმეტრიის ღერძები. მხოლოდ ფიგურებზე არ შევჩერებულვართ ასევე ვისაუბრეთ ადამიანის ფიგურის სიმეტრიულობაზე, მწესებისა და ცხოველების, ქართული ანბანის ასოების, სახელმწიფო დროშების, ნამრავლის, ქართული სიტყვების სიმეტრიულობაზე. პრეზენტაციაზე ნაჩვენები და ხელით მოდელებზე ნაჩვენები სიმეტრიულობის მაგალითების ჩვენებით კლასმა კარგად გაიგო სიმეტრიის არსი და სიმეტრიის ღერძის პოვნა. შევასრულეთ სახელმძღვანელოში მოცემული სავარჯოში, რომლის შესრულებისას კარგად გამოჩნდა, რომ მოსწავლეებმა ახსნილი მასალა კარგად გაიგეს. შემდეგ სავარჯიშოები შევასრულეთ ახალი საპრეზენტაციო მასალის გამოყენებით. https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=F501C34F5281BC1A&resid=F501C34F5281BC1A%21520&app=PowerPoint

ეკრანზე ჩანდა ესა  თუ ის ფიგურა. შეკითხვა იყო რამდენი სიმეტრიის ღერძი აქვს მოცემულ ფიგურას და ჩანდა პასუხებიც 1; 2; 3 ან სხვა რაოდენობა. მაუსის პასუხზე დაწკაპუნებით ჩანდა მტირალა სმაილი ან გაცინებული სმაილი, რაც საუკეთესო უკუკავშირი აღმოჩნდა მოსწავლეებისათვის მიმხვდარიყვნენ რამდენად სწორად მონიშნეს პასუხი. იგივე ფიგურები გამოჭრილი მქონდა ფურცლებზეც და ხელითაც გადაკეცვის მეთოდიით ვარკვევდით რეალურად რამდენი სიმეტრიის ღერძი ჰქონდა ფიგურას. კლასმა ეს დავალება დიდი ხალისით შეასრულა. ამის შემდეგ გადავედით წერტილის სიმეტრიული წერტილის აგებაზე ღერძის მიმართ. თავდაპირველად ამ თემის ასახსნელადაც გამოვიყენე მოდელი. მათემატიკის უჯრებად დახაზულ ფირცელზე მოვნიშნე წერტილი მელნით, გადავკეცე ფურცელი და გაშლისას ყველამ დაინახა სად დატოვა კვალი მელანმა. ავუხსენი მოსწავლეებს, რომ ასეთ წერტილებს სიმეტრიული წერტილები ჰქვია გადაკეცვის ხაზის მიმართ. ხოლო თვით გადაკეცვის ხაზს კი სიმეტრიის ღერძი ეწოდება. შევაერთეთ წერტილები ფლომასტერით და ნათლად დავინახეთ, რომ სიმეტრიული წერტილების შემაერთებელი ხაზი არის სიმეტრიის ღერძის მართობული და თანაბრადაა დაშორებული ამ ღერძიდან. ამის შემდეგ წინასწარ დაფაზე დახაზულ უჯრებში რამდენიმე მოსწავლემ ააგო მოცემული წერტილის სიმეტრიული წერტილი. მოსწავლეებს მივეცი საშინაო დავალება და შევაფასე ისინი როგორც განმავითარებელი, ისე განმსაზღვრელი შეფასებით წინასწარ შედგენილი შეფასების რუბრიკის მეშვეობით. საგაკვეთილო დრო ზუსტად დავიცავი. წინა თემის გამოკითხვას 12 წუთი დასჭირდა. ახალი მასალის ახსნას (ცოდნის კონსტრუირება) 19 წუთი. გამთლიანებას 10 წუთი, ხოლო შეფასებასა და საშინაო დავალების მიცემას 2-2 წუთი.

გაკვეთილმა საინტერესოდ ჩაიარა. დამსწრე კოლეგებმა დაუფარავად აღნიშნეს რომ თემა ამომწურავად და გასაგები ენით იყო მიწოდებული. ასევე ხაზი გაუსვეს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გაკვეთილის ახსნა მოტივაციას ერთი ორად უზრდის მოსწავლეებს, გასაგებს ხდის მასალას და დროსაც გვაზოგინებს.

დიდი მადლობა ჩემს მოსწავლეებსა და კოლეგებს იმისათვის, რომ ასეთ სტიმულს მაძლევენ!