მთავარი / მოსწავლეები / მართლწერის კონკურსი Spelling Competition

მართლწერის კონკურსი Spelling Competition

ინგლისური ენის შესწავლის ერთ-ერთი მთავარი  გამოწვევა არის მართლწერის დაუფლება. წერის მიმართულებაში ეს ის კომპონენტია, რომლის წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში შეიძლება დაიგეგმოს მაღალი სააზროვნო უნარების განმავითარებელი აქტივობები, როგორებიცაა საკუთარი ნააზრევის წერილობით გადმოცემა, ესეს დაწერა და  სხვა. დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა  მართლწერის წესების შესწავლას. ამ გარემოებიდან გამომდინარე მე-3 კლასებში დაიგეგმა და განხორციელდა ე.წ. SPELLING COMPETITION (მართლწერის შეჯიბრება).

მიზანი: მართლწერის დაუფლების გაღრმავების ხელშეწყობა დაწყებით საფეხურზე.

სამიზნე ჯგუფი: სსიპ მე-14 საჯარო სკოლის მე-3 კლასები .

მასწავლებლები: აზა გაზდელიანი, ნინო კანდელაკი. დამრიგებლები: თამილა ბერაძე, იზო ღვიტიძე.

აქტივობის  შედეგად გამოვლინდა,თუ რა ტიპის შეცდომებია ხშირი და დაიგეგმა რემედიაციიას გზები.ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა სერტიფიკატით.

მართლწერის კონკურსი Spelling Competition

9ab5a882-9e5a-4532-b68c-2b409fa33f6c
b53269f6-00c9-48c9-adc9-66a7a2387278
3012085f-9970-45d3-838a-452f702cda57
c8cf97a0-0caa-4ce8-b0ae-cace11508b47
a317b05a-f513-4934-b123-32afa2d87f97
9ab5a882-9e5a-4532-b68c-2b409fa33f6c b53269f6-00c9-48c9-adc9-66a7a2387278 3012085f-9970-45d3-838a-452f702cda57 c8cf97a0-0caa-4ce8-b0ae-cace11508b47 a317b05a-f513-4934-b123-32afa2d87f97